De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld en wordt regelmatig geactualiseerd. Echter, een enkele onjuistheid of onvolkomenheid kan niet geheel worden uitgesloten. De Orfeokliniek is niet verantwoordelijk voor de eventuele nadelige gevolgen daarvan en wijst elke aansprakelijkheid in deze van de hand. Wij stellen het op prijs als u ons in kennis stelt van door u geconstateerde onjuistheden of onvolkomenheden, zodat wij de informatie zonodig kunnen aanpassen.

Verwijzingen en hyperlinks naar andere websites dienen slechts ter informatie van de gebruiker. De Orfeokliniek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen. Het opnemen danwel verwijderen van verwijzingen en hyperlinks is voorbehouden aan de Orfeokliniek. 

Persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die u op deze website achterlaat worden uitsluitend gebruikt voor een adequate informatievoorziening. Wij verzamelen géén persoonlijke data voor commerciële doeleinden.

Copyrights

Op de content en vormgeving van deze website, alsmede aangeboden voorzieningen, berust copyright. Overname in gedrukte of digitale vorm is niet toegestaan, tenzij vooraf door de Orfeokliniek schriftelijk toestemming is verleend.